Forbrugerombudsmanden tilbagebetaler bøde efter ændret retsstilling

EnerigiMidt betalte i 2011 en bøde på 200.000 kr. for overtrædelse af markedsføringsloven. Højesteret underkendte senere i en anden sag den forståelse af markedsføringsloven, der dannede baggrund for bøden, hvorfor den blev tilbagebetalt.

EnergiMidt havde i 2011 sendt reklamebreve til personer, selvom de ved at tilmelde sig CPR-registrets såkaldte "Robinsonliste" havde frabedt sig henvendelser fra erhvervsdrivende i reklameøjemed. Brevene var adresseret "Til husstanden" og altså ikke adresseret til en bestemt person.

I en højesteretsdom fra april 2013 konkluderede Højesteret vedrørende Post Danmarks "Med Rundt"-tryksag, at forsendelser, der udelukkende indeholdt en adresse, men ikke noget navn, ikke er en henvendelse til en bestemt fysisk person. De kunne således sendes til personer, selvom de var tilmeldt Robinsonlisten.

På den baggrund valgte Forbrugerombudsmanden at tilbagebetale bøden til EnergiMidt.

Fra 1. januar 2014 er den såkaldte "Nej tak"-ordning vedrørende reklamer endvidere blevet udvidet, sådan at den også omfatter forsendelser, der kun har påtrykt en adresse, men ikke et navn.

I almindelighed stilles der store krav til genoptagelse af afgjorte straffesager, og principielt er der ikke mulighed for at få genoptaget sager, som er afgjort ved, at den pågældende selv har accepteret et udenretligt bødeforlæg udstedt af politiet eller en anden offentlig myndighed, hvis det senere viser sig, at afgørelsen var forkert af retlige grunde, eksempelvis fordi en dom ændrer retsstillingen. Anklagemyndigheden har dog en praksis, hvorefter det kan accepteres, at bøden desuagtet kan betales tilbage i sådanne situationer, selvom sagen formelt ikke genoptages, og afgørelsen således står ved magt.

Læs Forbrugerombudsmandens nyhed om tilbagebetalingen af bøden her.

Læs Højesterets dom i Post Danmark-sagen her.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret