Klarhed omkring ikrafttrædelsestidspunktet for en række ændringer af blandt andet selskabsloven

Erhvervsstyrelsen har den 13. december 2013 udstedt en bekendtgørelse om ikrafttrædelsestidspunktet for en række væsentlige ændringer i selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

I juni 2013 vedtog Folketinget et lovforslag (lov nr. 616 af 12. juni 2013), der indebærer en række væsentlige ændringer i selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Som beskrevet i Plesners nyhedsbrev for Corporate/Commercial, november 2013 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen i oktober i år, at en række af disse ændringer træder i kraft den 1. januar 2014, og at en bekendtgørelse om ikrafttræden af de konkrete ændringer forventedes udstedt i starten af december 2013.

Denne bekendtgørelse blev udstedt den 13. december 2013, og der er dermed skabt klarhed om, præcis hvilke ændringer der træder i kraft den 1. januar 2014.

De væsentligste ændringer, der træder i kraft den 1. januar 2014, er følgende:

  • Kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes til kr. 50.000
  • Der indføres en ny selskabsform benævnt iværksætterselskab ("IVS").
  • Kapitaltabsgrænsen på kr. 62.500 ophæves, således at ledelsen i et kapitalselskab skal sikre afholdelse af generalforsamling, når selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital
  • Kravet om indføring af kapitalandele i nummerfølge i ejerbogen udgår
  • Mulighed for grænseoverskridende flytning af hjemsted indføres
  • Tidsbegrænsningen af fuldmagter til ledelsen i kapitalselskaber ophæves
  • Der indføres regler til regnskabsmæssig håndtering af opsparingsmodellen, der gælder i forhold til iværksætterselskaber
  • Muligheden for at stifte S.M.B.A.'er afskaffes

For en mindre del af de ændringer, der blev indført med vedtagelsen af lovforslaget i juni 2013, er der endnu ikke fastsat et ikrafttrædelsestidspunkt.

Der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt et ikrafttrædelsestidspunkt i forhold til de nye regler om muligheden for at undlade udarbejdelse af en åbningsbalance ved indskud af en bestemmende post kapitalandele og om muligheden for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber.

Så snart der foreligger klarhed omkring ikrafttrædelsestidspunktet for den resterende del af ændringerne, vil der blive udsendt et nyt Plesner nyhedsbrev.

For en nærmere gennemgang af de ændringer, der blev indført med vedtagelsen af ændringsloven i juni 2013, henvises til Plesners nyhedsbrev for Corporate/Commercial, november 2013.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret