Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen

Erhvervs- og vækstministeren har den 2. oktober 2013 fremsat et lovforslag, der blandt andet indebærer en præcisering af, hvilke virksomheder der er omfattet af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, der blev indført i december 2012. I forbindelse med lovforslagets behandling blev der den 21. november 2013 fremsat et ændringsforslag, hvorefter den foreslåede præcisering udgår af lovforslaget. Uanset om dette måtte blive tilfældet, er der med forslaget af 2. oktober 2013 alene tale om præciseringer af de nugældende regler, hvorfor forslagets indhold under alle omstændigheder har betydning for forståelsen af de nugældende regler.

Erhvervs- og vækstministeren har den 2. oktober 2013 fremsat et lovforslag, der blandt andet indebærer en præcisering af, hvilke virksomheder der er omfattet af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, der blev indført i december 2012. I forbindelse med lovforslagets behandling blev der den 21. november 2013 fremsat et ændringsforslag, hvorefter den foreslåede præcisering udgår af lovforslaget. Uanset om dette måtte blive tilfældet, er der med forslaget af 2. oktober 2013 alene tale om præciseringer af de nugældende regler, hvorfor forslagets indhold under alle omstændigheder har betydning for forståelsen af de nugældende regler.

Den 23. december 2012 blev der indført regler om den kønsmæssige sammensætning af medlemmer af ledelsen i de største virksomheder i Danmark (lov nr. 1393).

Reglerne har medført, at blandt andet børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber, visse finansielle virksomheder samt såkaldte store virksomheder er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

Store virksomheder defineres i loven som virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider to af følgende størrelsesgrænser; (i) en balancesum på kr. 143 mio., (ii) en nettoomsætning på kr. 286 mio. og/eller (iii) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

For en nærmere gennemgang af reglerne henvises til Plesners nyhedsbrev Arbejds- og ansættelsesret nr. 1 fra januar 2013.

Som en del af lovforslaget fremsat af Erhvervs- og vækstministeren den 2. oktober 2013 om ændring af blandt andet selskabsloven foreslås en præcisering af, hvilke virksomheder der er omfattet af reglerne. Baggrunden for denne præcisering er, at det ikke fremgår af reglernes nuværende ordlyd, at modervirksomheder, der isoleret set ikke opfylder ovennævnte størrelsesgrænser, men som er modervirksomhed i en koncern, hvor et af koncernselskaberne opfylder størrelsesgrænserne, også er omfattet af reglerne.

Ifølge lovforslaget foreslås indsat en ny bestemmelse i selskabsloven og lov om erhvervsdrivende virksomheder mv., hvorefter moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal anvende ovennævnte oplistede størrelsesgrænser på koncernniveau.

Som følge heraf skal en modervirksomhed, der isoleret set ikke opfylder størrelsesgrænserne, men som på koncernniveau overskrider størrelsesgrænserne, opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn for virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.