Dom om inkassoomkostninger samt Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence på inkassoområdet

Højesteret afsagde dom den 4. juli 2013 i en sag mellem Forbrugerombudsmanden og inkassovirksomheden KGS Europe ApS (KGS).

Først tog Højesteret stilling til spørgsmålet om Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence på inkassoområdet. Inkassoloven bestemmer, at inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik, og at Rigspolitiet har tilsynskompetencen med inkassovirksomhederne. Markedsføringsloven tillægger Forbrugerombudsmanden en generel tilsynskompetence indenfor lovens område. Forbrugerombudsmandens har tilsynskompetence med alle erhvervsdrivende med undtagelse af finansielle virksomheder. Inkassovirksomheder er, modsat finansielle virksomheder, ikke undtaget Forbrugerombudsmandens kompetence, og derfor udtalte Højesteret, at en "sektorspecifik lovgivning med særskilt tilsyn er uden betydning for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven, medmindre andet er fastsat ved lov".

Forbrugerombudsmandens tilsyn med erhvervsdrivendes overholdelse af god markedsføringsskik indenfor markedsføringslovens anvendelsesområde omfatter altså også inkassovirksomheder. Højesteret fastslog endvidere, at det i forarbejderne til renteloven er bestemt, at Forbrugerombudsmanden påser overholdelsen af renteloven, og at han derfor ligeledes har tilsynskompetence med inkassovirksomheders aftalevilkår overfor skyldnere.

Højesteret behandlede også tvisten om inkassoomkostninger. KGS havde hos skyldnere opkrævet omkostninger til udsendelse af girokort samt adressesøgning. Efter inkassobekendtgørelsen kan en skyldner afkræves udgifter forbundet med inddrivelsen af fordringen. Udgifterne skal være rimelige og må for forbrugere ikke overstige et fastsat maksimumbeløb.

Højesteret fastslog, at udsendelse af girokort og adressesøgning måtte være dækket af de rimelige udgifter i forbindelse med inddrivelse af fordringer, som inkassovirksomheder har. KGS var derfor ikke berettiget til at opkræve gebyrer for udsendelse af girokort samt adressesøgning udover det i bekendtgørelsen fastsatte maksimumbeløb.

Højesterets dom fastslår, at Forbrugerombudsmanden har generel tilsynskompetence indenfor markedsføringslovens anvendelsesområde, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt ved lov. Dernæst er det afgjort, at muligheden for at pålægge skyldner inkassoomkostninger udover maksimumbeløbet fastsat i inkassobekendtgørelsen er begrænset. I et tilfælde, hvor skyldner har hemmelig adresse, og hvor inkassovirksomheden har særlige omkostninger forbundet med udlevering af adressen fra en offentlig myndighed, kan omkostningen dog formentlig væltes over på skyldner.  

Dommen kan læses her.