Forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde sendt i høring

Den 10. juli 2013 sendte erhvervs- og vækstministeren et forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde ("Er­hvervsfonds­loven") i høring. Lovforslaget er udarbejdet i for­længelse af og bygger på Erhvervsfondsudvalgets rapport, der blev offentlig­gjort i december 2012. Det forventes, at lov­forslaget vil blive fremsat i oktober 2013.

Den 10. juli 2013 sendte erhvervs- og vækstministeren et forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde ("Er­hvervsfonds­loven") i høring. Lovforslaget er udarbejdet i for­længelse af og bygger på Erhvervsfondsudvalgets rapport, der blev offentlig­gjort i december 2012. Det forventes, at lov­forslaget vil blive fremsat i oktober 2013.

I en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af lovforslaget udtalte erhvervs- og vækstministeren, at de erhvervsdrivende fonde har stor samfundsmæssig betyd­ning som ejere af en række af de største og mest betyd­ningsfulde virksomheder i Danmark. Ønsket er derfor at skabe en tidssvarende lovgivning, der både sikrer øget åbenhed om fondene, skærper kravene til ledelsen af fon­dene, og som samtidig spiller bedre sammen med sel­skabslovgivningen.

Det foreliggende lovforslag bygger på Erhvervsfondsudval­gets rapport fra december 2012. Advokat Christian Th. Kjølbye fra Plesner deltog i Erhvervsfondsudvalgets arbejde som sagkyndigt medlem udpeget af erhvervs- og vækstmi­nisteren. Plesner udsendte i forbindelse med offentliggø­relsen af Erhvervsfondsudvalgets rapport et nyhedsbrev, der behandlede rapportens væsentligste elementer. Vores ny­hedsbrev fra december 2012 kan læses på Plesners hjemme­side (www.plesner.com under Publikationer).

Overordnet medfører lovforslaget, hvis det vedtages i sin nuværende form, blandt andet: 

 • Modernisering af lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde på linje med den revision af selskabslovgivnin­gen, der skete med ikrafttræden af selskabsloven i 2010
 • Øget åbenhed om fondenes aktiviteter og uddelinger
 • Forbud mod, at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens bestyrelse
 • Forbud mod, at direktører i et datterselskab kan være formand eller næstformand i fondens bestyrelse
 • Øgede krav til ledelsen af fondene
 • Krav til oplysning om vederlag i fondenes årsregnskab
 • Øgede krav til og muligheder vedrørende fonds­myndig­hedens tilsyn
 • Anbefalinger om god fondsledelse
 • Oprettelse af et elektronisk fondsregister og en gene­rel anmeldelses- og registreringsfrist på 2 uger
 • Tilpasning af reglerne for bestyrelsens pligter og an­svar i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven
 • Krav om, at fondsbestyrelsen fremadrettet skal udar­bejde en forretningsorden
 • Krav om, at fondene sammen med fondens årsrapport skal indsende en legatarfortegnelse for det forgangne regnskabsår til brug for fondsmyndighedens løbende kontrol
 • Krav om, at fonden for at sikre åbenhed om fondens uddelinger skal redegøre for uddelingspolitik samt specificere fondens uddelinger i hovedkategorier på fondens hjemmeside eller i fondens årsrapport
 • Vedtægtsændringer kan fremover - uden fondsbestyrel­sens anmodning - besluttes af fonds­myndigheden med samtykke fra Civilstyrelsen, hvis bestemmelsen er uigennemførlig eller har vist sig klart uhensigtsmæssig, samt 
 • Forenklet fusionsprocedure ved fusion mellem er­hvervsdrivende fonde og mellem moderfond og dat­terselskab

Det må forventes, at det i høringsfasen - som også i Er­hvervsfondsudvalget - vil blive drøftet, om de mindste fonde skal undtages fra blandt andet anbefalingerne om god fondsledelse. 

Ændringer i årsregnskabsloven

Lovforslaget medfører, hvis det vedtages i sin nuværende form, ligeledes en række ændringer i årsregnskabsloven. Der indføres blandt andet regler om større åbenhed om vederlag til fondens ledelse samt om transaktioner mellem fonden og nærtstående uanset fon­dens størrelse.  

Lovforslaget kan læses på Høringsportalen.

De vigtigste materielle ændringer fremgår af Erhvervssty­relsens høringsbrev, som også kan læses på Høringsportalen.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2013. Plesner følger vedtagelsesprocessen og udsender et nyhedsbrev, når forslaget er endeligt vedtaget.

Hvis du har spørgsmål til lovforslaget, er du velkommen til at kontakte advokat, partner Christian Th. Kjølbye eller advokat Claus Ryberg Hoffmann.