Dom om arbejdsgivers brug af GPS til overvågning

Arbejdsretten har i en ny dom præciseret, at LO og Dansk Arbejdsgiversforenings aftale om kontrolforanstaltninger betyder, at arbejdsgivere, der er omfattet af aftalen, senest 6 uger forinden iværksættelsen af kontrolforanstaltningerne skal underrette herom, og at "underretningen skal specifikt angå en sådan brug".

I sagen, der ved Arbejdsretten var ført af Dansk El-forbund mod et el-firma, blev en elektriker, der også var tillidsrepræsentant, i juni 2011 indkaldt til tjenstlige samtaler og bedt om at redegøre for et GPS-registreret tidsforbrug. El-firmaet havde i 2010 orienteret de ansatte om brugen af GPS-systemer i firmabilerne, men havde alene nævnt, at formålet med installeringen var billigere forsikringer, bedre lagerstyring og dokumentation af tidsforbrug over for kunderne. Kontrol med de ansatte var således ikke et formål, der blev nævnt for de ansatte.

Elektrikeren var ikke i stand til på tilfredsstillende vis at redegøre for sit tidsforbrug, og da han et par uger efter fik en skriftlig advarsel, indgik oplysningerne i advarslen. Efter forhandlinger med forbundet blev advarslen dog senere trukket tilbage.

Arbejdsretten fandt, at det forhold, at der var underrettet om indførelsen af GPS-systemet, i sig selv ikke var nok til, at el-firmaet kunne anvende GPS-oplysninger til kontrolformål. Arbejdsretten konstaterede herefter, at der ikke var givet et varsel, og arbejdsgiveren blev idømt en bod på 10.000 kr.

Arbejdsrettens dom er ikke overraskende set i en persondataretlig kontekst. Det følger nemlig af reglerne om oplysningspligt ved indsamling af oplysninger, at der bl.a. skal gives oplysning om de formål, som indsamlingen af oplysninger sker til. Dommen har heller ikke umiddelbart nogen betydning for iværksættelsen af diskret kontrol ved konkret begrundet mistanke om ulovlige forhold, hvor en forudgående underretning vil forspilde formålet med kontrollen.