Udvidelse af Forbrugerombudsmandens kompetence på det finansielle område

Folketinget har den 11. april 2013 vedtaget et lovforslag (L 101) med en række ændringer til markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Loven består af tre elementer, men i denne nyhed behandles alene det første element, nemlig udvidelsen af Forbrugerombudsmandens kompetence på det finansielle område.

Forbrugerombudsmandens beføjelser over for finansielle virksomheder udvides ved at markedsføringslovens § 3 om vildledende markedsføring, § 12 a om oplysningsforpligtelser ved købsopfordringer og § 14 a om oplysningsforpligtelser ved markedsføring af kredit- og lånetilbud fremover også finder anvendelse på finansielle virksomheder. Dermed sikres, at finansielle virksomheder ligesom de øvrige aktører på kreditmarkedet også reguleres af de pågældende regler i markedsføringsloven.

Med ændringen kan Forbrugerombudsmanden fremover føre tilsyn med finansielle virksomheders overholdelse af de strafbelagte bestemmelser i markedsføringsloven vedrørende forbuddet mod vildledning og købsopfordringer samt markedsføring af kreditter.

Ændringen skal ses i lyset af, at Forbrugerombudsmanden før lovændringen har haft en generel tilsynskompetence under markedsføringsloven over for alle typer af erhvervsdrivende, bortset fra erhvervsdrivende, som er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Disse erhvervsdrivende (finansielle virksomheder) har tidligere været undergivet en række bestemmelser i lov om finansiel virksomhed vedrørende vildledning, prisoplysning, gebyrfastsættelse, mv. Dette medførte tidligere, at Forbrugerombudsmanden ikke havde mulighed for at gribe ind over for finansielle virksomheder, såfremt de ikke overholdt markedsføringslovens strafbelagte bestemmelser vedrørende pris- og risikooplysning for finansielle ydelser.

Med ændringen har Forbrugerombudsmanden fået hjemmel til at tage sager op af egen drift eller på baggrund af klager, når det konstateres, at en finansiel virksomhed har overtrådt de nævnte strafbelagte regler i markedsføringsloven. I sager, hvor en finansiel virksomhed f.eks. har givet vildledende oplysninger, vil Forbrugerombudsmanden fremover både kunne behandle sagens offentligretlige aspekter, herunder melde virksomheden til politiet, og forhandle med virksomheden vedrørende forbrugernes eventuelle erstatningskrav.

Forbrugerombudsmandens tilsyn på det finansielle område kommer derfor til at ligne den struktur, som allerede kendes for andre specialområder f.eks. miljø eller telekommunikation.

Med lovændringen kan hovedparten af reglerne i markedsføringsloven håndhæves ens over for alle typer erhvervsdrivende, da Forbrugerombuds­manden kan tage sager op over for såvel finansielle som ikke-finansielle virksomheder, der overtræder den samme bestemmelse i markedsføringsloven. Det vil f.eks. sikre et mere ensartet tilsyn over for markedsføringen på kreditmarkedet, hvor såvel finansielle som ikke-finansielle virksomheder konkurrerer med hinanden.

Lovændringen skaber også overensstemmelse mellem Forbrugerombudsmandens kompetence og anvendelsesområdet for direktivet om urimelig handelspraksis. Derimod medfører lovændringen ingen ændring af kompetencefordelingen mellem Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet i relation til generalklausulerne om god skik. Finanstilsynet skal fortsat føre det offentligretlige tilsyn med finansielle virksomheders overholdelse af god skik i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf.

Lovændringerne trådte i kraft den 1. maj 2013 og kan læses her.