Udenforstående har ikke pligt til at yde bistand til håndhævelse af fogedforbud

Selskabet Three Doctors AB havde fået udstedt et fogedforbud mod selskabet Almen Praksis Media s.m.b.a., hvor det blev forbudt sidst­nævnte at gøre brug af varemærket "Almen Praksis", og hvor det samtidig blev fastslået, at hjemmesiden www.almenpraksis.com skulle nedtages.

Almen Praksis Media ville ikke nedtage hjemme­siden, og det ville hosten af hjemmesiden heller ikke. Three Doctors fik derfor fogedretten til at pålægge selskabet Larsen Data ApS, der ydede domæneservices til hjemmesiden, at gennem­tvinge forbuddet ved at "ophøre med at videre­sende trafik og/eller forespørgsler eller på anden måde yde DNS-(domænenavneservice)ydelser" til hjemmesiden.

Landsretten ophævede afgørelsen mod Larsen Data, idet den ikke mente, at der var hjemmel til at pålægge udeforstående at bistå med gen­nemtvingelse af fogedforbuddet.

Afgørelsen fastslår, at der er begrænsede mulig­heder for at inddrage udenforstående i håndhæ­velsen af et fogedforbud. Dette er dog ikke ens­betydende med, at der ikke kan skrides ind over for andre end den, der direkte er involveret i en krænkelse.

Retspraksis tillader således, at det ved et særskilt fogedforbud kan pålægges en internetudbyder at blokere for adgangen til en hjemmeside, og det samme må formodes at gælde i forhold til en udbyder af DNS-services som Larsen Data ApS.

I denne sag bemærker Landsretten da også, at det "bemærkes, at der ikke herved er taget stil­ling til, hvorvidt det under en forbudssag mod Larsen Data ApS ville kunne forbydes Larsen Data ApS at medvirke til krænkelser begået af Almen Praksis Media s.m.b.a. ved tilrådigheds­stillelse af domænenavnsserviceydelser."

Som tidligere omtalt ændres reglerne om foged­forbud med virkning fra 1. juli 2013. Reglerne om håndhævelse af et nedlagt forbud er dog ikke blevet udvidet til at omfatte håndhævelse over for en videre personkreds end efter de nu­gæl­dende regler.

Når de nye regler træder i kraft, kan domstolene derfor i overensstemmelse med Landsrettens afgørelse i denne sag forment­lig ikke pålægge udenforstående at gennemføre et fogedforbud, og den forurettede må også un­der de kommende regler formentlig skulle be­gære et forbud direkte mod den udenforstående.