EU-Domstolen fastslår momspligt ved individuel porteføljeforvaltning

EU-Domstolen afsagde den 19. juli 2012 dom i sag C-44/11, Deutsche Bank AG, vedrørende den momsretlige behandling af individuel porteføljeforvaltning. EU-Domstolen fastslog i dommen, at individuel porteføljeforvaltning kan være momspligtig.

Baggrund for sagen

Sagen vedrørte Deutsche Bank AG, der direkte og via datterselskaber leverede ydelser i form af individuel porteføljeforvaltning til private investorkunder. Kunderne gav Deutsche Bank i opdrag selvstændigt at forvalte værdipapirer, under hensyntagen til investeringsstrategier valgt af investorkunderne, uden forudgående indhentelse af instruktioner fra kunderne samt at træffe alle relevante foranstaltninger med henblik herpå.

Deutsche Bank var bemyndiget til at råde over værdipapirer i investorkundernes navn og for deres regning.

Investorkunderne betalte et årligt vederlag på 1,8 pct. af værdien af den forvaltede formue. Vederlaget var af historiske årsager knyttet til beskatningen af overskud opdelt på 1,2 pct. vedrørende formueforvaltningen og 0,6 pct. vedrørende køb og salg af værdipapirerne. Vederlaget omfattede ligeledes konto- og depotføring samt tegningskommission ved erhvervelse af andele, herunder andele i fonde forvaltet af Deutsche Banks virksomheder.

Sagen omhandlede bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt det leverede er momsfritaget eller momspligtigt.

EU-Domstolen

EU-Domstolen anførte indledningsvis, at det leverede i det væsentlige udgjorde en kombination af dels et element bestående af analyse og overvågning af investorkundens formue (der isoleret set er momspligtigt), dels et element bestående i selve købet og salget af værdipapirerne (der isoleret set er momsfritaget).

EU-Domstolen fandt, at det leverede udgjorde én enkelt ydelse, hvor elementerne skulle "sidestilles", idet det ikke var muligt at anse det ene element for at være hovedydelsen og det andet element for at være en sekundær ydelse (der i givet fald momsmæssigt skulle behandles på samme måde som hovedydelsen).

EU-Domstolen henviste i denne forbindelse til, at for en gennemsnitlig privat investorkunde ville levering af det ene element ikke give mening uden det andet element. En sådan investor mangler således de nødvendige ressourcer til selv at forvalte formuen hensigtsmæssigt, hvorfor både beslutningen og dens gennemførelse naturligt overlades til en betroet porteføljeforvalter.  

EU-Domstolen fastslog herefter, at ydelsen ikke er momsfritaget, dels fordi der ikke er tale om forvaltning af en "investeringsforening", dels fordi ydelsen momsmæssigt skal bedømmes i sin helhed, hvor elementerne skal sidestilles, og fordi momsfritagelsesbestemmelser skal fortolkes strengt.

Vurdering

Dommen fastslår, at den omhandlede individuelle porteføljeforvaltning for private investorkunder er momspligtig.

Det er vores vurdering, at dette er udtryk for en ændring af dansk praksis, og at ændringen således alene kan ske med virkning fremadrettet.

Det er også vores vurdering, at dommen skal forstås i lyset af de konkrete omstændigheder i sagen, og at spørgsmålet om, hvorvidt individuel porteføljeforvaltning, herunder for professionelle investorer, er momspligtig, beror på en konkret vurdering.

Dommen indskrænker ikke anvendelsesområdet for momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger, men dommen gør afgrænsningen af investeringsforeningsbegrebet yderligere relevant.

Plesner fører i øjeblikket en sag ved domstolene om, hvorvidt en pensionskasse udgør en investeringsforening i momsfritagelsesbestemmelsens forstand.

For yderligere information kontakt advokat, partner Tom Kári Kristjánsson, advokat Anders Strandet Jepsen eller juridisk konsulent Casper Bjerregaard Eskildsen.