Nyt lovforslag - skærpet indsats mod 0-skatteselskaber

Regeringen har den 2. februar 2012 sendt et lovforslag om bl.a. en styrkelse af indsatsen mod "0-skatteselskaber" og åbenhed om selskabers skattebetalinger i høring.

De tre væsentligste ændringer er:  

  • Begrænsning af mulighederne for udnyttelse af fremførte underskud
  • Solidarisk hæftelse for sambeskattede selskaber
  • Åbenhed om selskabers skattebetalinger

Underskudsfremførsel

Lovforslaget indebærer en stramning af reglerne, så selskaber ikke kan udnytte fremførte underskud til at undgå betaling af selskabsskat. Forslaget vil indebære, at fremførte underskud kun kan nedbringe den del af årets overskud, som overstiger DKK 1 mio., med 60%. En eventuel resterende del af underskuddet kan fremføres til modregning i positiv indkomst i følgende indkomstår.

Eksempel:

En virksomhed har fremført et underskud på DKK 15 mio. fra år 1. I år 2 har virksomheden en positiv skattepligtig indkomst på DKK 11 mio. Efter de gældende regler vil virksomheden kunne bruge det fremførte underskud til at nedbringe indkomsten til 0 i år 2.

Efter de nye regler kan DKK 1 mio. af underskuddet nedbringe den skattepligtige indkomst til DKK 10 mio. Herefter kan det resterende underskud på DKK 14 mio. alene nedbringe den skattepligtige indkomst med 60% - det vil sige til DKK 4 mio. Det resterende underskud på DKK 8 mio. skal fremføres til modregning i år 3 eller senere år.

For sambeskattede selskaber vil begrænsningen finde sted på sambeskatningsniveau.

Denne del af forslaget ventes at få virkning fra indkomståret 2013.

Solidarisk hæftelse i sambeskatning

Efter de gældende sambeskatningsregler hæfter enkelte koncernselskaber kun for indkomstskat, acontoskat og restskat, i det omfang disse skatter falder på den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Når selskabet har betalt et beløb svarende til de nævnte skatter til administrationsselskabet, overgår hæftelsen samtidig til administrationsselskabet.

Det er denne hæftelsesordning, som nu foreslås ændret.

Hvis forslaget gennemføres i sin nuværende form, vil samtlige danske selskaber i en sambeskatning hæfte solidarisk for koncernens indkomstskat, acontoskat, restskat og kildeskatter (udbytteskat, royaltyskat og renteskat) samt tillæg og rente. Ved international sambeskatning vil også et eventuelt udenlandsk ultimativt moderselskab blive berørt af den udvidede hæftelse.

Udtræder et selskab af sambeskatningen (eksempelvis i forbindelse med et frasalg), ophører den solidariske hæftelse. Det udtrædende selskab hæfter kun for den del af indkomstskat, acontoskat og restskat, som kan henføres til selskabet. Opstår der imidlertid efterfølgende et skattekrav mod det frasolgte selskab, hæfter samtlige selskaber, der var omfattet af sambeskatningen i det pågældende indkomstår, for kravet.

Ændringen ventes at få virkning fra datoen for endelig fremsættelse af lovforslaget.

Åbenhed om selskabers skattebetaling

Et tredje væsentligt element i forslaget er offentliggørelse af danske selskabers skattepligtige indkomst, anvendte underskud og den beregnede skat for indkomståret.

For sambeskattede selskaber vil oplysningerne blive offentliggjort samlet for sambeskatningskredsen med oplysning om, hvilke selskaber denne består af.

For yderligere information kontakt partner, advokat, LL.M. Lasse Esbjerg Christensen eller advokat Jef Nymand Hounsgaard.