Opdatering vedrørende lovforslag om skærpelse af successionsreglerne ved aktieoverdragelser

Som vi tidligere har beskrevet, har regeringen fremsat et lovforslag, som begrænser mulighederne for overdragelse af aktier med succession til næste generation i levende live eller ved død.

Med det oprindelige forslag ville regeringen ændre den hidtil gældende indkomsts- og aktivgrænse vedrørende såkaldte pengetanksaktiviteter fra maksimalt 75% til maksimalt 25%.

Regeringen har imidlertid i dag indgået en aftale med de konservative, som sikrer, at grænsen reguleres til 50% i stedet for 25%.

Med virkning fra den 1. januar 2012 vil det derfor blive således, at et selskabs virksomhed vil anses for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, såfremt mindst 50% af selskabets indtægter gennemsnitligt i de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.

I øvrigt bemærkes, at regeringen har fremsat et ændringsforslag om en overgangsordning, således at skatteydere ved overdragelse af aktier til og med 31. december 2014 kan vælge, om de i forhold til pengetanksreglen vil vurderes over 3 år - som beskrevet ovenfor - eller alene over det seneste regnskabsår.

Vores beskrivelse af det oprindelige lovforslag findes nedenfor.

For yderligere information kontakt advokat Lasse Esbjerg Christensen eller advokat Jef Nymand Hounsgaard, begge Skatter og afgifter. Begge advokater kan endvidere kontaktes på telefon 33 12 11 33.

- 0 -

Lovforslag om skærpelse af successionsreglerne ved aktieoverdragelser

Regeringen har den 21. november 2011 fremsat et lovforslag, som begrænser mulighederne for overdragelse - i levende live eller ved død - af kapitalandele med succession til næste generation. Lovforslaget indgår som en del af finansieringen af finansloven for 2012.

Lovforslaget vil ramme overdragelser af kapitalandele (aktier eller anparter) i selskaber, som udover virksomhedsdrift, eventuelt via datterselskaber, har aktivitet i form af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende.

De gældende regler

I dag kan aktier i selskaber overdrages med succession til næste generation, såfremt aktieposten udgør mindst 1% af selskabets nominelle aktiekapital, og såfremt selskabet ikke overvejende driver virksomhed ved udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende ("pengetanksreglen").

Selskabets virksomhed anses for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, såfremt mindst 75% af selskabets indtægter gennemsnitligt i de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 75% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.

Det nye lovforslag

Grænsen for, hvor stor en del af indtægterne og aktiverne der må vedrøre udlejning af fast ejendom samt besiddelse af kontanter og værdipapirer m.v., nedsættes med det nye forslag fra 75% til 25%.

Fremover vil selskabets virksomhed derfor anses for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, såfremt mindst 25% af selskabets indtægter gennemsnitligt i de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 25% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.  

Ikrafttræden

Ifølge det fremsatte lovforslag vil ændringen få virkning fra den 1. januar 2012.

Indtil lovens ikrafttræden vil det fortsat være muligt at overdrage aktier med succession, så længe "pengetanksaktiverne" ikke udgør mere end 75% af indtægterne eller aktiverne.

For yderligere information kontakt advokat Lasse Esbjerg Christensen eller advokat Jef Nymand Hounsgaard, begge Skatter og afgifter. Begge advokater kan endvidere kontaktes på telefon 33 12 11 33.