CORPORATE NEWS ALERT - Opdaterede anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse

Den 9. juni 2011 fik Komitéen for god Selskabsledelse ny formand, idet direktør Birgit Aagaard-Svendsen, J. Lauritzen A/S, erstattede Sten Scheibye, der udtræder af komitéen efter 8 års engagement.

Den 9. juni 2011 fik Komitéen for god Selskabsledelse ny formand, idet direktør Birgit Aagaard-Svendsen,
J. Lauritzen A/S, erstattede Sten Scheibye, der udtræder af komitéen efter 8 års engagement.

Udover Scheibye udtræder tillige Lars Rohde, Finn L. Meyer, Bodil Nyboe Andersen og Ingelise Bogason. De erstattes af statsautoriseret revisor Stig Enevoldsen, direktør Jørn P. Jensen og direktør Dorrit Vanglo.

I forlængelse af ændringerne i medlemskredsen har komiteen den 16. august 2011 besluttet at opdatere anbefalingerne for god selskabsledelse for at sætte fornyet fokus på mangfoldighed i danske bestyrelser.

Komitéen har derfor tilføjet følgende til punkt 4.1 i anbefalingerne:

Nyt pkt. 4.1.4.: "Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan hvert år drøfter selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder at der er lige muligheder for begge køn, samt at det øverste ledelsesorgan fastsætter konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf".

Komitéen udtaler i den forbindelse: "Der kan med fordel udarbejdes handlingsplaner, der beskriver selskabets indsats for mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer f.eks. ved at arbejde for at øge antallet af kvindelige ledere i selskabet generelt. Der bør fastsættes konkrete mål for selskabets mangfoldighed, f.eks. for andelen af kvinder på udvalgte ledelsesniveauer".

Desuden tilføjes følgende i indledningen til pkt. 5.:

"Mangfoldighed øger kvaliteten af arbejdet og samspillet i det øverste ledelsesorgan, blandt andet gennem en forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver".

Endelig præciseres det i en kommentar til pkt. 5.1.2., at:

"Den forberedende proces for udvælgelse af kandidater til det øverste ledelsesorgan bør prioritere selskabets målsætning for mangfoldighed. Nomineringsudvalget bør derfor til brug for drøftelsen i det øverste ledelsesorgan fremkomme med forslag til kandidater, der understøtter selskabets målsætning for mangfoldighed i det øverste ledelsesorgan".

Om baggrunden for behovet for fornyet fokus udtaler Birgit Aagaard-Svendsen i en pressemeddelelse, at mangfoldighed ikke handler om ligestilling mellem kønnene men om at udnytte hele talentmassen til at udvikle selskaberne eksempelvis ved at bruge flere personer med international erfaring. Dette opnås bedre ved en mere direkte tale og kraftigere appel til bestyrelserne om at øge mangfoldigheden i ledelserne. Ændringen er en understregning af de hidtidige anbefalinger i pkt. 5.1.2.

Danske selskaber, der er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen, er forpligtede til at redegøre for, hvorvidt de følger anbefalingerne for god selskabsledelse. Hvis ikke anbefalingerne følges, skal selskaberne redegøre for, hvordan de fraviger anbefalingerne, jf. bl.a. NASDAQ OMX Copenhagens regler samt Årsregnskabslovens § 107b.