Forslag til nye fusionskontrolregler

Den 27. januar 2010 fremsatte økonomi- og erhvervsministeren i Folketinget forslag til en ny konkurrencepakke. Forslaget indeholder en række ændringer af konkurrenceloven, en ny lov om håndhævelse af udbudsreglerne og tekniske ændringer til benzinforhandlerkontraktloven. Dette nyhedsbrev omhandler forslagets ændringer af de gældende fusionskontrolregler, som forventes at træde i kraft 1. oktober 2010.

I en redegørelse fra 2007 konkluderede Konkurrencestyrelsen, at tærskelværdierne for, hvornår en fusion er omfattet af fusionskontrolreglerne i konkurrenceloven, er for høje, med deraf følgende risiko for, at der ikke er tilstrækkelig kontrol med potentielt konkurrenceskadelige fusioner. Herefter nedsatte regeringen i januar 2008 et fusionsudvalg. Fusionsudvalgets opgave var at undersøge, om konkurrencelovens fusionskontrolregler er lige så effektive som i de lande, Danmark normalt sammen-ligner sig med.
Fusionsudvalget anbefalede i sin rapport fra december 2008 enstemmigt at nedsætte tærsklerne. Fusionsudvalgets rapport fulgte dermed Konkurrencestyrelsens anbefaling om lavere tærskelværdier.

Konsekvenser af forslaget

 

Forslaget forventes i sin nuværende form at øge an­tallet af anmeldelser til Konkurrencestyrelsen fra ca. 10 årlige anmeldelser til omkring 40 til 60 årlige an­meldelser.

 

De samfundsmæssige gevinster forventes at udgøre ca. 400 millioner kroner årligt, og Konkurrencestyrel­sen forventes at skulle bruge omkring 14 ekstra års­værk til at håndtere det øgede antal fusionsanmel­delser.

 

Af de ca. 30-50 ekstra årlige anmeldelsespligtige fusioner forventes kun 10 % af disse at kunne beteg­nes som problematiske fusioner, der enten skal for­bydes, eller godkendes under forudsætning om afgi­velse af tilsagn.

 

 

Udover nedsættelsen af tærskelværdierne indeholder lovforslaget endvidere en forenklet anmeldelsesprocedure og en forlængelse af sagsbehandlingsfristerne.

Nedsættelse af tærskelværdierne
De gældende regler opererer med to betingelser, der hver især kan udløse pligt til at anmelde en fusion og krav om konkurrencemyndighedernes forudgående godkendelse heraf. De nuværende regler kræver således enten (i) at de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 milliarder kroner, og at mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 300 millioner kroner, eller (ii) at mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 milliarder kroner, og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 milliarder kroner.
Lovforslaget omhandler alene tærsklerne i betingelse (i), der foreslås nedsat således, at der indtræder anmeldelsespligt, hvis de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner, og mindst to af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på 100 millioner kroner.
Forslaget er en skærpelse af Konkurrencestyrelsens forslag i konkurrenceredegørelsen fra 2007. Her foreslog styrelsen, at man i betingelse (i) sænkede tærskelværdierne fra henholdsvis 3,8 milliarder kroner og 300 millioner kroner til 1 milliard kroner og 150 millioner kroner. Lovforslaget stemmer imidlertid overens med anbefalingen fra regeringens fusionsudvalg.
Forslaget ændrer ikke på betingelse (ii), og ændringerne i tærskelværdierne sigter dermed alene til fusioner, hvor mindst to af de deltagende virksomheder har en anseelig omsætning i Danmark.
Forslaget fastslår endvidere, at i tilfælde, hvor Europa-Kommissionen henviser en sag til Konkurrencerådet, har Rådet altid kompetence til at behandle sagen, desuagtet de deltagende virksomheder måtte have en omsætning, der ligger under tærskelværdierne i konkurrenceloven.

Forenklet anmeldelsesprocedure for uproblematiske fusioner
Eftersom lavere tærskler også indebærer en stigning i antallet af anmeldelsespligtige fusioner, som vil være uproblematiske, er det ganske væsentligt, at lovforslaget også indebærer mulighed for en forenklet anmeldelsesform svarende til Europa-Kommissionens såkaldte "short form". En forenklet anmeldelsesprocedure indebærer selvsagt, at omfanget og detaljeringsgraden af information, som de deltagende virksomheder skal afgive til Konkurrencestyrelsen, reduceres, men også at Konkur-rencestyrelsens sagsbehandling skal være forenklet.
Det fremgår ikke af forslaget eller bemærkningerne hertil, hvad der forstås ved en uproblematisk fusion. Økonomi- og erhvervsministeren vil senere udstede regler om, hvilke kriterier der vil blive lagt til grund i vurderingen af, om en fusion kan anses for uproblematisk. Det må dog forventes, at man lader sig inspirere af Europa-Kommissionens retningslinjer for anvendelse af short formanmeldelsesproceduren.
Selvom forslaget forudsætter, at Konkurrencestyrelsens behandling af fusioner efter den forenklede anmeldelsesprocedure skal være forenklet, er der ikke forudsat, at sagsbehandlingen vil gå hurtigere end ved almindelige anmeldelser.

Hvilke typer fusioner kan anmeldes på short form

 

Short form-anmeldelse omhandler følgende fusioner: (i) Etablering af et joint venture, der ikke eller kun i meget begrænset omfang har aktiviteter inden for EU; (ii) de deltagende virksomheder er ikke aktive på de samme markeder; (iii) de deltagende virksomhe­der har tilsammen en markedsandel på under 15 % på de relevante markeder; (iv) de deltagende virksom­heder har i tilfælde af vertikal integration ikke en mar-kedsandel på nogen niveauer på over 25 %, og (v) en virksomhed overtager kontrollen med en virksom­hed, som den i forvejen kontrollerer sammen med en eller flere virksomheder

 

 

Nye frister for behandling af fusioner
Med det nye forslag foreslås der næsten identiske frister med dem, der gælder for behandling af fusioner hos Europa-Kommissionen. Det nuværende toleddede system med en fase I- og en fase II-behandling af sagerne bevares, men fristerne forlænges fra henholdsvis 4 uger og 3 måneder til 25 hverdage og 90 hverdage.
Fusionssager skal dermed fremover afgøres inden for 25 hverdage i fase I, medmindre der inden fristens udløb træffes afgørelse om, at fusionen skal overgå til en fase II-undersøgelse. I så fald skal sagsbehandlingen være afsluttet inden for 90 hverdage. Fristerne beregnes som hidtil fra modtagelse af "fuldstændig anmeldelse".
Der er i fase II mulighed for at forlænge sagsbehandlings-tiden med op til 20 hverdage, hvis en eller flere af de deltagende virksomheder foreslår nye eller reviderede tilsagn for fusionens godkendelse, dog forudsat, at der resterer mindre end 20 hverdage af fristen på de 90 hverdage. Endvidere er der mulighed for at forlænge fristen på 90 hverdage med op til 20 hverdage enten efter de anmeldende virksomheders anmodning eller efter beslutning fra Konkurrencerådet med de anmeldende virksomheders samtykke.
Der er imidlertid ikke, som det er tilfældet i henhold til EU's fusionskontrolregler, mulighed for en fristforlængelse i fase I.
Ved behandling af fusioner hos Europa-Kommissionen er det således muligt i tilfælde af forslag om tilsagn fra parterne at forlænge fristen for fase I med 10 hverdage. Det kan indebære, at fusionen ikke i unødigt omfang overgår til fase II, med deraf følgende usikkerhed om tidspunktet for fusionens godkendelse.

Ikrafttræden
Forslaget er som nævnt fremsat i Folketinget den 27. januar 2010, og de nye regler om fusionskontrol forventes at træde i kraft den 1. oktober 2010.
Fusioner anmeldt til Konkurrencestyrelsen inden 1. oktober 2010, vil blive behandlet efter de gældende regler. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvorvidt det er fusionsaftalens indgåelse eller implementering (closing), som er afgørende for, om en transaktions anmeldelsespligt skal bedømmes efter de gældende eller de nye tærskelværdier. Ifølge uformelle udmeldinger fra Konkurrencestyrelsen vil det være fusionsaftalens indgåelse, der er afgørende.