Ny bekendtgørelse skal fastsætte bindende regler om god skik i den finansielle sektor

Finanstilsynet og Forbrugerstyrelsen har i forening udarbejdet udkast til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen forventes - efter høring hos en lang række brancheorganisationer og myndigheder - at blive udstedt den 1. juli 2003.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre bedre forbrugerbeskyttelse i den finansielle sektor. Bekendtgørelsen udspringer af Finanstilsynets ønske om at bidrage til, at tilliden til den danske finansielle sektor bevares både i samfundet og hos den enkelte. Regelsættet skal afløse Forbrugerombudsmandens retningslinjer for overholdelse af god markedsføringsskik inden for alle virksomhedsområder på det finansielle område. Den væsentligste konsekvens af forslaget er, at der nu bliver fastsat bindende regler om god skik på det finansielle område, som er gældende for alle finansielle virksomheder.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske finansielle virksomheder, som driver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

Af bekendtgørelsens regler kan særligt fremhæves:

  • pligt for finansielle virksomheder til at rådgive deres kunder.

  • pligt for finansielle virksomheder til at oplyse deres kunder om deres særlige interesse i rådgivningens resultat.

  • krav om anvendelse af varigt medium ved indgåelse af væsentlige aftaler.

Den finansielle virksomhed får pligt til at rådgive sine kunder, hvis kunden anmoder derom. Den finansielle virksomhed skal ligeledes af egen drift yde kunden rådgivning, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Rådgivningen skal tilgodese kundens interesser og give kunden det bedst mulige grundlag for at træffe sin beslutning, herunder orientere om de risici, der er relevante for kunden.

Såfremt den finansielle virksomhed har en særlig interesse i rådgivningens resultat udover den almindelige indtjening, skal den finansielle virksomhed inden rådgivningen informere kunden om arten og omfanget af den særlige interesse. Modtager den finansielle virksomhed provision eller andet vederlag som følge af formidlingen af produkter eller ydelser, skal kunden gøres opmærksom herpå. Det samme gør sig gældende, såfremt den konkrete rådgiver/medarbejder modtager provision eller andet vederlag, og der er en direkte sammenhæng mellem det konkrete salg af ydelser eller produkter og vedkommendes aflønning.

Alle væsentlige aftaler, som indgås mellem den finansielle virksomhed og dens kunder, skal indgås eller bekræftes skriftligt i papirformat eller på andet varigt medium. Enhver opsigelse af aftaler indgået med kunden, skal være begrundet og ske skriftligt.

Bekendtgørelsen indeholder i øvrigt en række specialbestemmelser, som vil gælde for henholdsvis forsikringsselskaber, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og værdipapirhandlere.

Finanstilsynet skal føre tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse.

Af Helle Reedtz-Thott, advokatfuldmægtig