Modernisering af EU-selskabsretten

Den 4. november 2002 offentliggjorde en gruppe af selskabsretseksperter, nedsat af EU-Kommissionen, sine anbefalinger til en modernisering af selskabsretten indenfor EU. Ekspertgruppen blev nedsat i september 2001 på baggrund af ønsket om at skabe et optimalt og tidssvarende regelgrundlag for europæiske selskaber. Ekspertgruppen skulle undersøge praksis i medlemslandene og på denne baggrund give sine anbefalinger bl.a. vedrørende:

 • stiftelse og drift af selskaber, herunder principper for god selskabsledelse (corporate governance),

 • indbetaling og opretholdelse af en selskabskapital,

 • gruppe- og pyramidestrukturer,

 • aktionærrettigheder, herunder grænseoverskridende stemmeafgivelse og deltagelse i generalforsamlinger via elektroniske medier,

 • omstrukturering og bevægelighed indenfor EU, og

 • EU-selskaber og andre EU-virksomhedsformer.

I lyset af ENRON-skandalen udvidede EU's Økonomi- og Finansministre (ECOFIN) i april 2002 ekspertgruppens mandat til vedrørende corporate governance særligt at fokusere på ledelsens uafhængighed, aflønning og ansvar for regnskabsmeddelelser og på regnskabspraksis.

Ekspertgruppen offentliggjorde den 4. november et omfattende katalog af anbefalinger til EU-Kommissionen til selskabsretlige tiltag på kort, mellemlang og lang sigt. På kort sigt foreslås bl.a.:

 • styrkelse af uafhængige bestyrelsesmedlemmers rolle i børsnoterede selskaber,

 • offentliggørelse af børsnoterede selskabers ledelsesaflønningspolitik og af de individuelle ledelsesmedlemmers løn, incitamentsordninger, pension, fratrædelsesordninger og øvrige goder,

 • krav om generalforsamlingsgodkendelse af aktie- og optionsprogrammer for ledelsen i børsnoterede selskaber (men ikke af den individuelle tildeling),

 • kollektivt bestyrelsesansvar for regnskabsmeddelelser og andre væsentlige meddelelser, og

 • anvendelse af moderne teknologi, bl.a. brug af internettet til informationsgivning og stemmeafgivning på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber.

Af ekspertgruppens øvrige anbefalinger kan særligt fremhæves:

 • valgfrihed mellem én- og flerstrengede ledelsesstrukturer, i det mindste i børsnoterede selskaber,

 • pligt for institutionelle investorer til at offentliggøre deres stemmepolitik, og, efter anmodning, stemmeafgivning i konkrete tilfælde, og

 • overvejelse af, om et bestyrelsesmedlem, der har givet vildledende regnskabs- eller andre væsentlige meddelelser, eller som i øvrigt har forsømt sit bestyrelseshverv, skal kunne diskvalificeres som bestyrelsesmedlem generelt i hele EU.

Ekspertgruppen anbefaler endvidere EU-Kommissionen at overveje på sigt at etablere et alternativt selskabsretligt regime - som det skal være frit for medlemslandene at vælge - hvor bl.a. den nominelle selskabskapital ophæves. Som en del heraf foreslås, at udlodning, herunder udlån, af selskabers midler skal ske på baggrund af en solvenstest af selskabet (hvilket væsentligt vil afhjælpe den danske aktionærlånsproblematik) frem for, i Danmark, på baggrund af de frie reserver i henhold til den godkendte årsrapport. Selskaber skal tilsvarende kunne købe eller modtage egne aktier til sikkerhed indenfor grænserne for, hvornår udlodning kan ske, frem for indenfor et legalt maksimum, som de i Danmark gældende 10%.

EU-Kommissionen skal nu tage stilling til anbefalingerne og forventes at offentliggøre en handlingsplan for videre tiltag indenfor EU-selskabsretten i begyndelsen af 2003.

Den 29. januar 2003 blev der i Danmark fremsat et lovforslag, som vil gennemføre nogle af anbefalingerne (se artiklen Nyt lovforslag skal modernisere Aktieselskabsloven her på Nyhedssiden).

Af advokat Gitte Lansner