Prospekt Direktivet - politisk forlig opnået i EU's Ministerråd

Den 5. november 2002 opnåede det danske EU formandskab et forlig på et væsentligt område indenfor realiseringen af EU's handlingsplan for finansielle tjenesteydelser og gennemførelsen et integreret europæisk værdipapirmarked i 2003. Det lykkedes nemlig at skabe enighed i Økonomi- og Finansministerrådet (ECOFIN) om indholdet af det foreliggende forslag til et direktiv om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til omsætning ("Prospekt Direktivet").

Direktivforslaget, der blev fremsat i maj 2001 og - efter en høring i Europa-Parlamentet - i en revideret udgave i august 2002, skal afløse de op til 20 år gamle gældende direktiver vedrørende prospekter.

Formålet med direktivforslaget er at gøre det lettere såvel at rejse kapital som at investere overalt i EU, og dermed også forbedre Europas økonomiske konkurrenceevne. Der introduceres et såkaldt "EU-pas for udstedere", som betyder, at når et udstedende selskab har fået godkendt et prospekt i et EU-medlemsland, kan det umiddelbart udbyde sine værdipapirer offentligt og lade dem notere på et reguleret marked (som f.eks. en fondsbørs) i andet et EU-medlemsland. I investorernes interesse fastsætter direktivet ens, høje standarder i EU for, hvilken information prospekter og efterfølgende opdateringer heraf skal indeholde, og krav til, hvordan offentliggørelse skal ske, blandt andet ved et centraliseret dokumentregistreringssystem.

Uenigheden inden forliget den 5. november vedrørte primært, i hvilket omfang udstedere frit skal kunne vælge tilsynsmyndighed i forbindelse med udarbejdelse af prospekt og offentligt udbud af aktier. Det er blevet gjort gældende, at hvis der er frit valg, vil udstedere "forum-shoppe" og vælge de mindst krævende myndigheder, hvorved oplysningsniveauet vil blive trukket ned til laveste fællesnævner. I det oprindelige forslag var der valgfrihed for udstedere af andre værdipapirer end aktier med en pålydende værdi på EUR 50.000 eller mere. Ved forliget blev grænsen bragt ned til EUR 5.000.

Direktivet fastsætter kun hovedprincipper og grundbegreber for offentlige udbud og børsnotering af værdipapirer, medens tekniske detaljer og gennemførelsesforanstaltninger vil blive specificeret i efterfølgende EU-regulering.

Dansk ret skal være tilpasset direktivet senest den 30. juni 2004, hvilket givet vil medføre ændrede krav til danske selskaber, der ønsker at udbyde sine værdipapirer offentligt, samt optages til notering på Københavns Fondsbørs. Samlingen af kompetencer hos én administrativ myndighed - hvorved blandt andre Fondsrådets delegation til Københavns Fondsbørs af beføjelsen til at godkende prospekter vil skulle ophøre - blev dog udskudt ved 5. november forliget og skal først være effektueret efter en 5-årig overgangsperiode.

Den ændrede direktivtekst skal nu formelt vedtages af Ministerrådet ved en såkaldt "fælles holdning", hvorefter det skal til 2. behandling i Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet har 3 måneder til endeligt at enten forkaste eller vedtage forslaget. Ønsker Europa-Parlamentet ændringer i forslaget, vil forslaget skulle i en 3. behandlingsfase.

Af advokat Gitte Lansner