Ny konkurrencelov pr. 1. august 2002

Konkurrenceloven er pr. 1. august ændret. I følge Konkurrencestyrelsen går ændringerne i korte træk ud på følgende:

1. Afgørelse af, hvorvidt en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, træffes fremover af ressortministeren, jf. § 2, stk. 4.

2. Konkurrencerådets udtalelser efter § 2, stk. 5, rettes fremover til såvel ressortministeren som til økonomi- og erhvervsministeren. Svarfristen er nu fire måneder (mod tidligere tre måneder).

3. Præcisering af, at en aftale om oprettelse af et joint venture kan være omfattet af forbudet i § 6 - se ny bestemmelse i § 6, stk. 2, nr. 6.

4. Horisontale prisaftaler er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler - uanset bagatelreglerne (se ny formulering af § 7, stk. 2, nr. 1).

5. Der gælder fremover en tidsfrist på 4 uger for tilsynsrådets eller indenrigsministerens afgørelse af, om ydet støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering, jf. tilføjelsen i § 11 a, stk. 3.

6. Det fremgår nu tydeligt af loven (§ 13, stk. 2), at Konkurrencestyrelsens afgørelser også skal offentliggøres. Dog kan offentliggørelse undlades, hvis afgørelsen er uden betydning for forståelsen af anvendelsen af konkurrenceloven og den i øvrigt er uden interesse for offentligheden.

7. Der er indsat (§ 15 b) udtrykkelig hjemmel til, at kommunikation til og fra Konkurrencerådet, Konkurrencestyrelsen og Konkurrenceankenævnet kan ske elektronisk.

8. Kontrolundersøgelser: (1) Ny formulering af § 18, stk. 1 - men indholdet er det samme som hidtil. Dog er "elektronisk lagrede data" udgået, og nu vedrører det oplysninger "uanset informationsmedium". (2) Konkurrencestyrelsen vil kunne få adgang til en "ekstern databehandler" (jf. § 18, stk. 2), hvis en virksomheds oplysninger befinder sig dér, og styrelsen kun kan få adgang til dem på denne måde. (3) Oplysninger eller medier vil - undtagelsesvis - kunne hjemtages med henblik på kopiering. Som udgangspunkt skal oplysningerne m.v. tilbageleveres senest tre hverdage efter kontrolundersøgelse, jf. § 18, stk. 4.

9. Bødeniveauet for overtrædelse af konkurrenceloven forhøjes. Der skal ikke længere tages udgangspunkt i, at bødeniveauet skal følge "danske retstraditioner for overtrædelser af erhvervslovgivningen i øvrigt." Fremover er det de samme principper, som Kommissionen anvender - dog på et lidt lavere niveau. Grundbeløbene ser fremover således ud: Mindre alvorlig overtrædelse: fra 10.000 kr. til 400.000 kr. Alvorlig overtrædelse: fra 400.000 kr. til 15 mio. kr. Meget alvorlig overtrædelse: fra 15 mio. kr. og derover. Udover overtrædelsens grovhed og varighed vil der kunne tages hensyn til virksomhedens omsætning. Det er virksomhedens omsætning fra samtlige de varer, som produceres eller distribueres - og ikke kun omsætningen fra de varer, som indgår i det relevante marked. Bemærkningerne uddyber skærpende, hhv. formildende omstændigheder.

Den nye konkurrencelov i sin helhed kan hentes i PSG Viden (søg under for eksempel "konkurrence", "konkurrencelov") eller ved at klikke her.